مرکز تحقیقات تغذیه به منظور انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با تغذیه و نقش آنها در پیشگیری، بهبود و بازتوانی از بیماریها و همچنین ارتقاء سلامت جامعه تاسیس گردیده است.

Feature Slides

  Affilation ما در مقالات                                             Nutrition Research Center, School of Nutrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

مركز تحقيقات تغذيه، دانشكده تغذيه و علوم غذايي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران

 
اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات تغذیه به این شرح است:

1. پژوهش و مطالعه بر روی ارتباط تغذیه با بیماری های مزمن و عفونی
2. بررسی و امکان تولید غذاهای سالم و مکمل های تغذیه ای
3. بررسی امکان افزایش کیفیت مواد غذایی
4. تربیت نیروی انسانی محقق.