اعضای موسس مرکز تحقیقات تغذیه


دکتر سياوش باباجعفری
سرپرست مرکز تحقیقات تغذيه و علوم غذايی
استاديار دانشكده تغذيه و علوم غذايی
ایمیل: j
afaris@sums.ac.ir
رزومه
 

 

دکتر معصومه اخلاقی
معاون پ‍‍ژوهشی مرکز تحقیقات تغذيه و علوم غذايی
استاديار دانشكده تغذيه و علوم غذايی
ایمیل:
akhlaghi_m@sums.ac.ir
رزومه

 دکتر محمد حسن افتخاری
رييس دانشكده تغذيه و علوم غذايی

ایمیل:eftekharim@sums.ac.ir
رزومه

 

 دکتر سيد محمد مظلومی
استاديار دانشكده تغذيه و علوم غذايی
ایمیل: 
mazloomi@sums.ac.ir

رزومه 
 

دکتر شيوا فقيه
استاديار دانشكده تغذيه و علوم غذايی
ایمیل: Sh_faghih
@sums.ac.ir
 
رزومه

 
   
مركز تحقيقات تغذیه 
شیراز - خيابان ملاصدرا- خيابان خليلی - برج پژوهشی محمد رسول الله(ص) - طبقه دهم
ایمیل : nfsrc@sums.ac.ir
تلفن :
(داخلی 206) 36281638 -071، 36281407-071
شماره مستقيم مركز: 07136122206
 
فکس : 36281638-071