اعضا شورای پ‍ژوهشی مرکز تحقیقات تغذيه


دکتر سياوش باباجعفری
سرپرست مرکز تحقیقات تغذيه و علوم غذايی
استاديار دانشكده تغذيه و علوم غذايی
ایمیل:
 jafaris@sums.ac.ir
 رزومه

 


دکتر معصومه اخلاقی
معاون پ‍‍ژوهشی مرکز تحقیقات تغذيه و علوم غذايی
استاديار دانشكده تغذيه و علوم غذايی
ایمیل: akhlaghi_m@sums.ac.ir
رزومه

دکتر محمد حسن افتخاری
رييس دانشكده تغذيه و علوم غذايی
ایمیل: eftekharim@sums.ac.ir
 رزومه

 

دکتر زهره مظلوم
معاون آموزش دانشكده تغذيه و علوم غذايی
ایمیل: zmazloom@sums.ac.ir

 رزومه

 


 دکتر سيد محمد مظلومی
استاديار دانشكده تغذيه و علوم غذايی
ایمیل:
mazloomi@sums.ac.ir
رزومه

 


دکتر شيوا فقيه
استاديار دانشكده تغذيه و علوم غذايی
ایمیل:
Sh_faghih@sums.ac.ir
رزومه

 
 

دکتر حسين مروج
معاون آموزشی بيمارستان نمازی شيراز
ایمیل: 
 رزومه

دکتر موسي صالحی
دانشيار دانشكده تغذيه و علوم غذايی
ایمیل:
salehi@sums.ac.ir
رزومه

دکتر سيد جليل معصومی
عضو هيئت علمي دانشكده تغذيه و علوم غذايی
ایمیل:Sjm@sums.ac.ir
رزومه

 افسانه احمدی
عضو هيئت علمي دانشكده تغذيه و علوم غذايی
ایمیل: ahmadia@sums.ac.ir

رزومه

 

 

 

 

 
  
 
مركز تحقيقات تغذیه 
شیراز - خيابان ملاصدرا- خيابان خليلی - برج پژوهشی محمد رسول الله(ص) - طبقه دهم
ایمیل : nfsrc@sums.ac.ir
تلفن :
(داخلی 206) 36281638 -071، 36281407-071
شماره مستقيم مركز: 07136122206
 
فکس : 36281638-071